กฎกติกา : ทั่วไป
1. ผู้เข้าร่วม และ ผู้ชมทุกท่าน ต้องปฎิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใช้อาวุธพื้นฐานทั้ง 4 ข้อ ตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม ได้แก่
1.1 หันปากกระบอกปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยอยู่เสมอ
1.2 ปฎิบัติต่ออาวุธปืนทุกกระบอก เสมือนว่ามีกระสุนบรรจุอยู่เสมอ
1.3 นิ้วอยู่นอกโกร่งไกตลอดเวลา เว้นแต่เมื่อพร้อมทำการยิง
1.4 ตรวจสอบเป้าหมายที่จะทำการยิงให้แน่ชัด และ ทุกสิ่งที่อยู่หลังเป้าหมาย

2.
พื้นที่กิจกรรม หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดของกิจกรรม SAPIENS ANVIL รวมถึง พื้นที่สถานี, พื้นที่ร่วมชมกิจกรรม, แนวยิง และ แนวเป้า
3.
พื้นที่สถานี หมายถึง พื้นที่ ที่กำหนดกรอบไว้อย่างชัดเจนเพื่อดำเนินกิจกรรมในสถานีของ ผู้เข้าร่วม
4. พื้นที่ร่วมชมกิจกรรม หมายถึง พื้นที่ปลอดภัย ที่ผู้ชม และ ผู้เข้าร่วม สามารถใช้งาน เข้าถึง เพื่อรับชมกิจกรรมในสถานี
5.
แนวยิง หมายถึง แนว หรือ เส้น กำกับสำหรับผู้เข้าร่วม ในพื้นที่สถานี เพื่อทำการยิง
6.
แนวเป้า หมายถึง แนว หรือ เส้น กำกับสำหรับจัดวาง เป้าแต่ละประเภท ในพื้นที่สถานี *ระยะตั้งแต่ แนวยิง ไปจนถึง แนวเป้า เป็นพื้นที่ใช้กระสุนจริง ผู้ชม และ ผู้เข้าร่วม ห้ามเข้าทุกกรณี*
7.
ผู้เข้าร่วม หมายถึง ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในสถานี
8.
ผู้ชม, ผู้ชมกิจกรรม หมายถึง ผู้ติดตาม หรือครอบครัวของผู้เข้าร่วม และ บุคคลอื่นๆ ที่เข้าร่วมชมกิจกรรม
9. บังคับให้ใช้ แว่นตานิรภัย เมื่ออยู่ในพื้นที่กิจกรรมทุกกรณี
10. บังคับให้ใช้ ที่ครอบหู เมื่ออยู่ในพื้นที่กิจกรรมทุกกรณี
11. ไม่อนุญาติให้ผู้เข้าร่วม และ ผู้ชมกิจกรรม ดื่ม เครื่องดื่มแอลกกอฮอล์ตลอดช่วงเวลาของกิจกรรม
12. ผู้เข้าร่วม และ ผู้ชมกิจกรรม จะต้องปฎิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ ให้เกียรติผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ และ มีน้ำใจนักกีฬา การละเมิดกติกา และ พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น เจตนาโกง ข่มขู่ รบกวน หรือ สร้างความรำคาญใจแก่ผู้อื่น ผู้ละเมิดข้อตกลงและกฎกติกา จะถูกเชิญออกจากพื้นที่กิจกรรม โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
13. ผู้เข้าร่วม และ ผู้ชมกิจกรรม จะต้องปฎิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ และจะต้องยอมรับการตัดสิน "DNF (Did Not Finish)" โดยคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยถือเป็นที่สุด
14. กิจกรรม Sapiens Anvil มีจุดประสงค์ในการมอบประสบการณ์ ความสนุก การเรียนรู้ และเอื้อพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการทดลอง ฝึกฝน เข้าใจในขีดความสามารถ หรือ อุปกรณ์ ของตน โดยกิจกรรมจะมีการออกแบบให้ใช้ทักษะร่างกาย ทักษะอาวุธปืน และ การจัดการกับอุปกรณ์ของตน อย่างสุดขีดความสามารถ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่ออาวุธปืน อุปกรณ์ หรือ เครื่องแต่งกายใดๆทั้งสิ้น
.
กฎกติกา : นิรภัย
1. กิจกรรมทุกสถานี จะต้องดำเนินการในกรอบพื้นที่สถานี ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
2. ผู้ชม จะต้องชมกิจกรรมในกรอบพื้นที่ร่วมชมกิจกรรม ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วม และ ผู้ชม จะต้องสวมใส่ แว่นตานิรภัย และ ที่ครอบหู เมื่ออยู่ในพื้นที่กิจกรรม
4. อาวุธปืนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องไม่มีการบรรจุกระสุนไว้ ไม่ว่าในซองกระสุน หรือ รังเพลิง เมื่ออยู่นอกพื้นที่สถานี ตลอดระยะเวลากิจกรรม
5. ผู้เข้าร่วมจะสามารถบรรจุกระสุนเข้าซองกระสุนได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยแจ้งให้ดำเนินการเท่านั้น
6. ผู้เข้าร่วมจะสามารถบรรจุซองกระสุนเข้าอาวุธปืนได้ เมื่อปฎิบัติขั้นตอนของสถานีจนถึงขั้นตอนที่ทำการยิง หรือ หน้าแนวยิงเท่านั้น
7. ผู้เข้าร่วม และ ผู้ชมกิจกรรม จะต้องไม่แสดง จับถือ อาวุธปืน เมื่ออยู่นอกพื้นที่สถานี
8. พื้นที่ร่วมชมกิจกรรม และ พื้นที่สถานี จะมีการแสดงสัญลักษณ์อย่างชัดเจน
9. ไม่อนุญาติให้ใช้ ลูกซ้อมยิงแห้ง ลูกฝึกบรรจุ ทุกประเภท ในพื้นที่กิจกรรม
10. ผู้เข้าร่วม จะต้องปฎิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ และจะต้องยอมรับการตัดสิน "DNF (Did Not Finish)" โดยคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยถือเป็นที่สุด

รูปแบบของการละเมิดความปลอดภัยและส่งผลให้ถูกตัดสิน DNF ในหัวข้อ 10.x ตามรายการด้านล่าง

10.1. อาวุธปืนลั่นไกโดยไม่เจตนา เช่น
10.1.1 เมื่อวิถีกระสุนข้ามแนว Backstop, Berm หรือ ทิศทางอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ รูปแบบนี้จะได้รับการยกเว้นก็ต่อเมื่อกระสุนกระทบเป้าหมายจริง แต่สะท้อนตัวออกไปทิศทางอื่น
10.1.2 วิถีกระสุน หรือ กระสุนตกกระทบพื้น ในระยะ 5 เมตร นับจากตำแหน่งของผู้ยิง 10.1.3 การลั่นไกขณะที่ ผู้ยิงทำการ บรรจุ เลิกบรรจุ หรือ บริหารกลไกของอาวุธปืน
10.1.4 การลั่นไกขณะที่ ผู้ยิงทำการแก้ไขอาการติดขัด หรือ บริหารกลไกของอาวุธปืน 10.1.5 การลั่นไกขณะที่ ผู้ยิงทำการเปลี่ยนมือยิง หรือ เก็บอาวุธปืนเข้าซอง
10.1.6 การลั่นไกขณะเคลื่อนที่ เว้นแต่มีขั้นตอนให้ทำการยิงขณะเคลื่อนที่ในสถานีกิจกรรม

10.2 การปฎิบัติต่ออาวุธปืนที่เลินเล่อ และ ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานอาวุธปืน เช่น
10.2.1 ผู้เข้าร่วม และ ผู้ชมกิจกรรม แสดง จับถือ อาวุธปืน เมื่ออยู่นอกพื้นที่สถานี
10.2.2 เมื่อแนวปากกระบอกปืน หันไปในทิศทางด้านหลัง หรือทิศตรงข้ามกับแนวเป้า (แนวปากกระบอกปืน เกิน 90/-90 องศา นับ 0 องศาจากแนวเป้า) โดยไม่มีข้อยกเว้นว่าอาวุธปืนกระบอกนั้นจะมีการบรรจุกระสุนอยู่หรือไม่ก็ตาม
10.2.3 ผู้ยิงไม่นำนิ้วออกนอกโกร่งไก เมื่อทำการแก้ไขอาการติดขัด
10.2.4 ผู้ยิงไม่นำนิ้วออกนอกโกร่งไก เมื่อทำการบรรจุ เลิกบรรจุ เว้นแต่ผู้ยิงทำการลดนก
10.2.5 ผู้ยิงไม่นำนิ้วออกนอกโกร่งไก เมื่อเคลื่อนที่ เว้นแต่มีขั้นตอนให้ทำการยิงขณะเคลื่อนที่ในสถานีกิจกรรม
10.2.6 กรณีที่ผู้ยิงทำอาวุธ หลุดมือ หรือ ตก จะไม่นับเป็นการละเมิด แต่ห้ามไม่ให้ผู้ยิงเป็นผู้เก็บหรือ หยิบอาวุธขึ้นด้วยตนเอง
10.2.6.1 หากอาวุธตก หลุดมือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะทำการสั่งหยุดสถานีชั่วคราว เพื่อทำการหยิบอาวุธ ตรวจสอบ และ เคลียร์อาวุธปืน ก่อนส่งต่อให้ผู้เข้าร่วม (ผู้ยิง) และ ผู้ยิงจะต้องคอยคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะดำเนินสถานีต่อไป
10.2.7 ขั้นตอนการเลิกบรรจุของผู้ยิงไม่ปลอดภัย
10.2.8 เมื่อแนวปากกระบอกปืน หันไปในทิศทางใดๆก็ตามนอกเหนือจากแนวเป้าหมาย

กฎกติกา : ประเภทกระสุน
1. กระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. ขึ้นไป - ลูกซ้อม หรือ ลูกจริง (9 มม, .38, .380, .357, .40, .44, .45 หากเหนือจากที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อสอบถาม)
2. ไม่อนุญาติให้ใช้ กระสุนพิเศษทุกประเภท เช่น กระสุนส่องวิถี กระสุนเพลิง กระสุนระเบิด กระสุนเจาะเกราะ กระสุนเสริมแกนประเภทต่างๆ

กฎกติกา : อาวุธปืน
1. อาวุธปืนพก ไม่จำกัด ประเภท รุ่น และ ผู้ผลิต, น้ำหนักไกไม่ต่ำกว่า 5 ปอนด์ หรือ ไก Duty หรือ น้ำหนักไกเดิมจากโรงงานผู้ผลิต อนุโลมให้น้ำหนักไก ต่ำสุดได้ที่ 4.5 ปอนด์ โดยจะมีการตรวจพิจารณาน้ำหนักไก และ ระบบปฎิบัติการของตัวอาวุธ ก่อนเริ่มกิจกรรม โดยคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยถือเป็นที่สุด
2. อาวุธปืนพก กึ่งอัตโนมัติ กำหนดให้เริ่มต้นสถานี โดยบรรจุกระสุนในซองกระสุน แต่ไม่บรรจุในอาวุธปืน หรือ รังเพลิง หากมีห้ามไก ให้เข้าตำแหน่งห้ามไก
3. อาวุธปืนพก กึ่งอัตโนมัติ ประเภท Single-action หรือ Double-action หรือ มีกลไกนกสับภายนอก กำหนดให้เริ่มต้นสถานี โดยบรรจุกระสุนในซองกระสุน แต่ไม่บรรจุในอาวุธปืน หรือ รังเพลิง และ ลดนก หากมีห้ามไก ให้เข้าตำแหน่งห้ามไก
4. อาวุธปืนพก ชนิด ลูกโม่ ไม่ว่าประเภท ประเภท Single-action หรือ Double-action รวมถึงกลไกนกสับภายนอก และ กลไกนกสับภายใน กำหนดให้เริ่มต้นสถานี โดยบรรจุกระสุนในลูกโม่ ลดนก หากมีห้ามไก ให้เข้าตำแหน่งห้ามไก
5. อาวุธปืน ทุกประเภท ที่ใช้เข้าร่วมสถานีทุกประเภท จะต้องมีชิ้นส่วนของระบบปฎิบัติการ นิรภัย อย่างครบถ้วน เจ้าหน้าส่วนความปลอดภัยสามารถปฎิเสธไม่ให้ใช้งานในกิจกรรมได้ หากตรวจพบว่าระบบปฎิบัติการ และ นิรภัย ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ปลอดภัย
6. ไม่อนุญาติให้ใช้อุปกรณ์เสริมของอาวุธปืนพกที่เอื้อให้ การทำการยิงของปืนพกสะดวกขึ้น เช่น ชุดเสริมพานท้ายสำหรับปืนพก
7. หากมีไฟฉายติดอาวุธ จะต้องเป็นไฟฉายที่สามารถใช้งานได้

กฎกติกา : การนับคะแนน, การปรับคะแนน และ กรอบเวลาแข่งขัน
1. การนับคะแนน จะยึดถือ เวลาของผู้เข้าร่วมที่ใช้ในการดำเนินการในสถานีตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึง ขั้นตอนสุดท้าย และรวมถึง บวก หรือ ลบ จากการปรับคะแนนเวลาต่างๆ
2. กิจกรรม และ ขั้นตอนในแต่ละสถานี จะมีการให้ข้อมูล และ สาธิต ก่อนที่ผู้เข้าร่วมคนแรกจะเริ่มต้นกิจกรรมในสถานีนั้นๆ จะไม่มีการแจ้ง ประกาศ ถึงรูปแบบ และ ขั้นตอน ของสถานีใดๆ ก่อนการเริ่มสถานี หรือ ช่องทางออนไลน์ใดๆก็ตาม
2.1. ก่อนเริ่มต้นกิจกรรมในแต่ละสถานี จะมีการแจ้ง และ สาธิต ถึง ประเภทเป้า, จำนวนเป้า, ตำแหน่งเป้า, จำนวนกระสุน, วิธีการยิง, ขั้นตอนการดำเนินการ, วิธีจัดการกับอุปกรณืสิ่งกีดขวางอย่างถูกต้อง
2.2. ก่อนเริ่มต้นกิจกรรมในแต่ละสถานี จะมีการแจ้ง กรอบเวลาสิ้นสุด ในดำเนินการในสถานี (Time Limit หรือ Par Time)
3. ผู้เข้าร่วม จะต้องยิงทุกเป้าหมาย ตามที่ขั้นตอนได้กำกับไว้ และ ไม่อนุญาติให้ข้ามการยิงหรือขั้นตอนได้ แต่ละสถานีจะสิ้นสุดลงได้ ก็ต่อเมื่อ สิ้นสุดกรอบเวลาของสถานี หรือ กระสุนที่บรรจุตามที่แจ้งไว้ของผู้เข้าร่วมหมดลง
4. คะแนนของการยิงเป้า จะมีเพียง "โดน" หรือ "ไม่โดน" โดยการเรียกขาน และ ตัดสิน ของกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานี ถือเป็นที่สิ้นสุด
5. หากผู้เข้าร่วม ไม่สามารถดำเนินการในสถานีได้ในกรอบเวลาที่กำหนด (หมดเวลา) กรรมการในสถานีจะสั่งหยุดการดำเนินการสถานี และถือว่ากิจกรรมในสถานีนั้นๆของผู้เข้าร่วมได้สิ้นสุดลง การนับคะแนน จะนับเต็มกรอบเวลาของสถานีนั้นๆ และ ปรับคะแนนเวลา จากจำนวนเป้าที่เหลืออยู่
6. หากผู้เข้าร่วม ไม่สามารถดำเนินการในสถานีต่อไปได้ ไม่ว่าจะกรณี หรือ ด้วยเหตุใดๆ กรรมการในสถานีจะสั่งหยุดการดำเนินการสถานี และถือว่ากิจกรรมในสถานีนั้นๆของผู้เข้าร่วมได้สิ้นสุดลง การนับคะแนน จะนับเต็มกรอบเวลาของสถานีนั้นๆ และ ปรับคะแนนเวลา จากจำนวนเป้าที่เหลืออยู่
7. เวลาของผู้เข้าร่วมที่ใช้ในการดำเนินการในสถานีตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึง ขั้นตอนสุดท้าย และรวมถึง บวก หรือ ลบ จากการปรับคะแนนเวลาต่างๆ จะเรียกว่า "คะแนนสถานี"
8. คะแนนสถานี ทั้งหมดจะเรียกว่า "คะแนนรวม"
9. คะแนนรวม ของ ผู้เข้าร่วม ทุกท่านจะมีการจัดลำดับ จาก น้อย ไปหา มาก และ เพื่อจัดลำดับของผู้เข้าร่วม
10. หากพบว่า มีผู้เข้าร่วม ทำคะแนนเวลารวมได้เท่ากัน ในการจัดลำดับ จะนำจำนวนนัดในการยิงพลาดเป้า มาพิจารณาร่วมในการจัดลำดับ
11. การจัดลำดับของผู้เข้าร่วม จะ ส่งผลเป็นตำแหน่งรางวัลของผู้เข้าร่วมอีกด้วย
12. ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถ เข้าร่วมสถานีได้ครบทั้งหมด จะไม่ถูกนำมาจัดลำดับ

การปรับคะแนนเวลา 
1. ยิงพลาดเป้า หรือ "ไม่โดน" - ไม่มีการปรับบวกเวลา - โทษแก้ไข โดยให้ผู้ยิง เก็บอาวุธเข้าซอง -> Burpee 5 ครั้ง -> ก่อนทำการยิงแก้ไขนัดต่อไป (ไม่อนุญาติให้ข้ามเป้า)
2. ยิงซ้ำทันที หลังจาก ยิงพลาดเป้า - ไม่มีการปรับบวกเวลา - โทษแก้ไข โดยให้ผู้ยิง เก็บอาวุธเข้าซอง -> Burpee 10 ครั้ง -> ก่อนทำการยิงแก้ไขนัดต่อไป (ไม่อนุญาติให้ข้ามเป้า)
3. ยิงเป้าไม่ครบ ตามขั้นตอนของสถานี - จะมีการ ปรับบวกเวลา 5 วินาที / เป้าที่เหลืออยู่ (-)
4. เปลี่ยนซองกระสุน - จะมีการ ปรับบวกเวลา +5 วินาที (-)
5. ยิงเป้าโบนัสสำเร็จ ตามโจทย์ของสถานี - จะเป็นคะแนนพิเศษ(+) จะนำมาพิจารณา เมื่อคะแนนเวลาของสถานีของผู้เข้าร่วมได้เวลาเท่ากัน ในการจัดลำดับ
6. ยิงพลาดเป้า อย่างน้อย 1 นัด ผู้เข้าร่วมจะไม่ได้สิทธิ์ในการยิงเป้าโบนัส

นับถอยหลังหมดเวลารับสมัคร

%-D %!D:Day,Days; %H %!H:hour,hours; %M %!M:min,mins; %S %!S:sec,secs;

Tactical ไม่ได้มีแค่เรื่องของการลั่นไก เพียงอย่างเดียว มันมีอีกมากมายหลายอย่างที่เราต้องคิด ต้องทำพิจารณามากมาย ซึ่งเพื่อสร้างความสนุกและบรรเทิงได้ มันต้องกลั่นกรอง เรียนรู้ และพิจารณาเพื่อมาเป็นเกมส์และกีฬาอย่างนึง สิ่งนึงที่เราได้ยินจาก Community ทหาร/ตำรวจ/รพศ จากงานเหล่านี้เหมือนกันคือ ."ภารกิจที่มีอาวุธไว้เป็นเครื่องประดับ และจบด้วยการไม่ต้องใช้ คือภารกิจที่จบสวยที่สุด แต่หากเมื่อจำเป็นต้องใช้เราก็พร้อมใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องที่สุด โดยไร้ข้ออ้างในความผิดพลาดของทุกปัจจัย".โดยคำว่า ไร้ข้อผิดพลาด มนุษย์ 1 คนต้องจัดการกับ.
- ศักยภาพร่างกาย #ของตัวเอง ในตอนพร้อมที่สุด
- ความรู้ ความเข้าใจ Fundamental-Tactic - Equipment #ของตัวเอง
- Endurance เหนื่อย ล้า เบลอ หิว อิ่มเกินไป กระหาย หายใจ ที่ต้องเจอ #ของตัวเอง
- สติ Mindset ภายใต้ความกดดันทางเงื่อนไข กติกา และร่างกาย #ของตัวเอง
- การเลือกตัดสิน ยิv หรือ ไม่ยิv ก็ย้อนกลับไปเรื่องสติและ Mindset #ของตัวเอง
- ความรู้ด้านอื่น​เช่น การปฐมพยาบาล เครื่องมือพิเศษ #ของตัวเองและอื่นๆอีกมากมายในช่วงเวลาหนักนาที วินาที หรือเสี้ยววินาที

Game หรือ Challenge เหล่านี้คงไม่ได้ทดแทนประสบการณ์ทำงานหรืองานจริงได้ แต่มันตอบ " ว่าเราอยู่ตรงไหน" ไม่ได้บอกว่าใครเจ๋ง แต่ตอบว่า ตัวเราเองพลาด อะไร และมันคือพื้นที่ในความผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ ที่เราได้สนุกและร่วมเชียร์เพื่อน แชร์กับเพื่อน .ฉะนั้น Sapiens นั้น = มนุษย์ Anvil คือ ถั่งตีเหล็ก แน่นอน ว่ามันคือเกมส์แห่งผู้คนที่จะรวบรวมทุกศาสตร์ทุกสิ่งในความเป็นมนุษย์ Tactical ของคุณมาเล่น

DIVISION

ARMOURED

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

OPEN

คลิ๊กอ่านรายละเอียด